Huolehdi oikeuksistasi

Huolehdi oikeuksista

Työsuhdetta koskevan lainsäädännön keskeinen periaate on työsuhteen heikomman osapuolen, eli työntekijän, vähimmäisetujen turvaaminen. Keskeisimmät työsuhdesäännökset sisältyvät työsopimuslakiin, työaikalakiin ja vuosilomalakiin.

Työsuhdeasiat ovat lakien ja määräysten sekä näihin perustuvien toimenpiteiden ja käytäntöjen kokonaisuus. Tähtäimenä on taata työntekijöiden tasapuolinen kohtelu – työehtojen minimitason ja turvatun työsuhteen ohella. Työsuhteen ehtojen laiminlyönti aiheuttaa epäluottamusta, joka alentaa motivaatio- ja suoritustasoa ja johtaa usein ristiriitoihin. Jos työnantaja rajoittaa tai polkee työntekijän oikeuksia, heikkenevät työntekijän sitoutuminen, työn laatu ja tuloksellisuus.

Miten ketju toimii?
 

1Jäsenen tulee ensiksi pyrkiä selvittämään erimielisyysasia esimiehen tai asiaa hoitavan työnantajan edustajan kanssa.

2Jos tämä ei onnistu, pyytää jäsen luottamusmiestä neuvottelemaan asiasta.

3 Mikäli työnantaja ei suostu sopimaan asioita lakien ja sopimusten mukaisesti, tulee luottamusmiehen ottaa yhteyttä JHL:n aluetoimistoon jatkotoimenpiteiden pohtimista varten.

4 Valmistelut oikeusavun hakemiseksi voidaan aloittaa, jos työnantaja ei yllämainittujen selvittelyjen ja neuvottelujen jälkeenkään suostu korjaamaan virheitä, vaikka on ilmeistä, että työnantaja on toiminut lakien tai sopimusten vastaisesti.