Tilaajavastuu

Tilaajavastuulailla torjutaan harmaata taloutta

Tilaajavastuulaki määrää työn tilaajaa selvittämään sopimuspuolensa valmiuksia hoitaa lainmukaisia velvoitteitaan.

Henkilöstön edustaja voi osaltaan valvoa, että alihankinta- ja vuokratyössä noudatetaan suomalaisia työehtoja mm. sitä, että työntekijöille on maksettava työehtosopimuksen mukaista palkkaa eikä verojen maksua saa kiertää käyttämällä harmaata työvoimaa.

Tilaajavastuulaki

 • edistää tasavertaista kilpailua ja lainmukaisten työehtojen noudattamista 
 • luo tilaajalle edellytykset varmistaa, että sopimusosapuoli täyttää lakisääteiset velvoitteensa.


Luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun ja luottamusvaltuutetun oikeudet

Heillä on oikeus selvittää työpaikalla työskentelevän ulkopuolisen yrityksen työskentelyn lainmukaisuutta

 • käytettäessä vuokrattua työvoimaa
 • alihankintatyössä, joka suoritetaan tilaajan työtiloissa tai työkohteessa 
 • työtehtävissä, jotka liittyvät tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin tehtäviin tai tavanomaiseen toimintaan liittyviin kuljetuksiin
 • kaikki rakentaminen, huolto- ja korjaustyöt (vaikka ei kuulu tilaajan toimintaan)
 • rakennusalalla sopijapuolen ei tarvitse itse olla työnantaja.

Poikkeukset

- jos vuokratyöntekijöiden yhteenlaskettu työskentely kestää enintään 10 päivää
- alihankintasopimuksen arvo ilman alv:a on alle 7500 euroa.

Huom! Kuitenkin käyttäjäyrityksen luottamusmiehellä tai luottamusvaltuutetulla sekä työsuojeluvaltuutetulla on tiedonsaantioikeus myös alle 10 päivää jatkuviin työvoiman vuokrauksiin

Tilaajan selvitysvelvollisuus

Ennen sopimuksen solmimista tilaajalla oltava

 • selvitys
 • - ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä,
  - työnantajarekisteriin ja alv- rekisteriin merkitsemisestä

 • kaupparekisteriote
 • todistus verojen maksamisesta tai verovelkaa koskevasta maksusuunnitelmasta
 • todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja maksujen suorittamisesta
 • selvitys sovellettavasta TES:sta/ työsuhteen ehdoista
 • ulkomaisista alihankinta- ja vuokratyösopimuksista vastaavat tiedot on toimitettava sijoittumismaan lainsäädännön mukaisina

Tilaajan ei kuitenkaan tarvitse pyytää selvityksiä, mikäli hänellä on perusteltu syy luottaa sopimuskumppanin lainmukaiseen toimintaan seuraavilla perusteilla

• sopimusosapuolena valtio, kunta, Oyj tms.
• sopimusosapuolen toiminta vakiintunutta
• sopimussuhdetta voi pitää vakiintuneena
• muu näihin rinnastettava syy

Selvitysvelvollisuuden laiminlyönti

Tilaajan on maksettava laiminlyöntimaksua, jos hän on

 • laiminlyönyt selvitysvelvollisuutensa
 • tehnyt sopimuksen yrityksen kanssa, jonka esim. toimitusjohtaja tai yhtiömies on liiketoimintakiellossa
 • tehnyt sopimuksen, vaikka on täytynyt tietää, ettei sopimuskumppanilla ole tarkoitusta täyttää lakisääteisiä velvoitteita

Maksun suuruus 1500-15000 €/ laiminlyöty sopimus.