Työsuojelu

Työsuojelutoiminta on yhteistoimintaa

Työsuojelun yhteistoiminta on yhdessä toimimista työhyvinvoinnin edistämiseksi. Työsuojeluvaltuutettu ja muut henkilöstön edustajat toimivat asiantuntijoina ja työnantajan apuna työolojen parantamisessa. Vastuu turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista on työnantajalla. Työntekijöillä on vastuu omasta toiminnastaan ja ohjeiden noudattamisesta.

Välitöntä ja välillistä työsuojelun yhteistoimintaa

Työsuojelun yhteistoiminta on välitöntä ja edustuksellista. Välitöntä työsuojelun yhteistoimintaa ovat mm. työpaikkakokoukset, kehityskeskustelut ja työyhteisön arjessa käytävät keskustelut työstä ja työn pulmista.

Edustuksellista työsuojelun yhteistoimintaa on työsuojelun yhteistoimintaorganisaation toiminta, jossa henkilöstön valitsemat toimijat edustavat koko henkilöstöä.

Työpaikan työsuojelutoimijoita ovat

 • työnantaja
 • työntekijät 
 • työsuojelutoimikunta tai vastaava yhdistetty yt-elin
 • työsuojelupäällikkö 
 • työsuojeluvaltuutettu
 • työsuojeluvaravaltuutetut
 • työsuojeluasiamies
 • työterveyshuolto

Linjajohdon vastuu

Työpaikan linjajohto on ensisijainen työsuojelutoimija, jolla on vastuu työpaikan toiminnasta ja turvallisuudesta.

Työnantajalla on vastuu

 • turvallisuudesta
 • työhön perehdyttämisestä 
 • työterveyshuollon järjestämisestä
 • työn mitoittamisesta työntekijälle sopivaksi
 • suojainten ja apuvälineiden hankkimisesta
 • työsuojelun huomioimisesta työn suunnittelussa ja mitoituksessa
 • työolosuhteiden tarkkailusta
 • varhaisesta epäkohtiin puuttumisesta
 • häirinnän ja epäasiallisen kohtelun lopettamisesta

Työnantajan vastuu jakaantuu koko linjaorganisaatiolle ylimmästä johdosta lähiesimieheen.

Työntekijän velvollisuudet työsuojelun yhteistoiminnassa

 • noudattaa työnantajan ohjeita ja määräyksiä
 • noudattaa turvallisia työtapoja, järjestystä ja siisteyttä, huolellisuutta ja varovaisuutta
 • käyttää suojaimia ja apuvälineitä
 • huolehtia, että oma työskentely ei aiheuta haittaa itselle eikä toisten turvallisuudelle tai terveydelle
 • ilmoittaa vioista ja puutteista esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle tai mahdolliselle työsuojeluasiamiehelle
 • käyttäytyä asiallisesti muita kohtaan.