Kun työsuhde päättyy

Työnantajan maksamat korvaukset työsuhteen päättyessä


Kun   henkilö   hakee   päivärahaa,   työttömyyskassa  selvittää  onko  työnantaja  maksanut  tai  maksaako se työsuhteen päättymiseen liittyvää taloudellista etuutta.
Rahallinen korvaus, joka perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen  tai  muuhun  järjestelyyn  työsuhteen  päättyessä,  estää  työttömyysetuuden myöntämisen vastaavalta ajalta. Etuus jaksotetaan viimeisestä työsuhteesta saadun palkan perusteella, työn päättymisestä lukien.

Työnantaja voi maksaa korvausta irtisanotulle työsuhteen vielä kestäessä, sen päättyessä tai päättymisen jälkeen. Esimerkiksi tilanteessa, jossa tuotantolaitos  lopetetaan,  voi  työnantaja  sitoutua  maksamaan korkeampaa  palkkaa  viimeisiltä  kuukausilta  varmis-
taakseen  työntekijöiden  työpanoksen  loppuun  asti.
Tällainen taloudellinen etuus jaksotetaan työn päättyessä, vaikka sitä on maksettu työsuhteen voimassa ollessa.

Yleisimmin  työsuhteen  päättymiseen  liittyvä  rahaetuus  maksetaan kertakorvauksena,  kun  työsuhde päättyy. Mahdollista on myös, että työnantaja sitoutuu  maksamaan  työsuhteen  päättymisen  jälkeen kuukausittain etuutta, jolla tuetaan esimerkiksi irtisa-
notun uudelleen kouluttautumista tietyn aikaa. Kun työnantaja  maksaa  tällaista  koulutuskorvausta,  eikä itse järjestä koulutusta, etuus jaksotetaan työsuhteen
päättymisestä lukien, vaikka korvausta ei maksettaisikaan yhdellä kertaa.

Työnantaja  voi  työsuhteen  päättymiseen  liittyen maksaa työntekijälle vapaaehtoisesti korvausta, jonka maksamiseen ei lain tai työehtosopimuksen mukaan ole  velvollisuutta.  Palkkiota  nimitetään  monella  eri tavalla: eroraha, tukipaketti, kultainen kädenpuristus,
sitouttamisraha,  bonuskorvaus,  koulutuskorvaus  jne. Jos työntekijä olisi saanut korvauksen, vaikka työsuhde olisi jatkunut, ei kyseessä yleensä ole jaksotettava etuus.

Etuuden  maksaminen  irtisanotulle  työntekijälle voi perustua yksipuolisesti työnantajan ilmoitukseen, eikä  asiasta  tarvitse  tehdä  osapuolten  kesken  varsinaista sopimusta.

Mikäli työnantaja ja työntekijä keskenään sopivat, voidaan  korvausta  maksaa  myös  tapauksessa,  jossa henkilö itse irtisanoutuu.  Työnantaja saattaa esimerkiksi  sitoutua  maksamaan  irtisanomisajan  lisäksi muutaman  lisäkuukauden  palkan,  joka  työntekijältä jäisivät saamatta, mikäli hänet irtisanottaisiin.

Taloudellinen  etuus  on  kuitenkin  erotettava  korvauksesta tai vahingonkorvauksesta, joka maksetaan työsopimuslain  mukaisesta  työsuhteen  perusteettomasta päättämisestä. Tällöin korvausta ei jaksoteta.

Muista ilmoittautua työnhakijaksi!


Mahdollinen  pitkän  työuran  perusteella  maksettava korotetun ansio-osan saaminen edellyttää, että henkilö on ilmoittautunut työnhakijaksi 60 päivän sisällä työsuhteen päättymisestä.  Lisäksi, jotta päivärahan perusteeksi vaadittava työssäoloehto säilyy, on
työnhakijaksi  ilmoittauduttava  viimeistään  kuuden kuukauden kuluessa työn päättymisestä.

Näin ollen, vaikka työnantaja maksaisi taloudellista  korvausta  ja  etuus  jaksotettaisiin,  kannattaa  heti työsuhteen   päättyessä   ilmoittautua   työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Tällöin pääsee samalla työvoimapalveluiden piiriin, ja välttää mahdollisen korotetun ansio-osan ja työssäoloehdon menettämi-
sen.