Työsuojeluvaltuutetun tiedonsaantioikeus

Työsuojeluvaltuutetulla on lakisääteinen oikeus saada nähtäväkseen sellaiset asiakirjat ja luettelot, joita työnantajan on pidettävä työsuojelumääräysten perusteella. Hänellä on myös oikeus tutustua työnantajan hallussa oleviin työympäristön ja työyhteisön tilaan liittyviin, turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asiakirjoihin, ja saada niistä kopioita tehtävänsä edellyttämässä laajuudessa.

Hänellä on niin ikään oikeus saada työnantajalta nähtäväkseen työterveyshuollon järjestämistä koskeva sopimus tai työnantajan laatima kuvaus itse järjestämästään työterveyshuollosta sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Ennen kuin työnantaja hakee Kansaneläkelaitokselta korvauksia työterveyshuollon kustannuksista, on työsuojeluvaltuutetulle tai työsuojelutoimikunnalle varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen hakemuksesta.

Suurinta osaa asiakirjoista, joihin valtuutetulla on oikeus, ei ole laeissa nimetty, vaan yleensä puhutaan asioiden sisällöistä, joista työsuojeluvaltuutetun tulee saada tieto ja joita on käsiteltävä työsuojelun yhteistoiminnassa.


Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada ainakin näistä tiedot: 

- työpaikan vaarojen selvittämiseen ja arviointiin (riskien arviointiin) liittyvät

• vaarojen arvioinnin suunnitelmat
• kyselylomakkeet
• yhteenvedot tehdyistä arvioinneista, mukaan lukien henkiseen kuormitukseen ja työyhteisön tilaan liittyvät kysymykset (mm. työolobarometri)
• toimintasuunnitelmat epäkohtien korjaamiseksi

- työsuojelun toimintaohjelma
- työterveyshuollon

• työterveyshuoltosopimus (/ työnantajan laatima kuvaus työterveyshuollon sisällöstä)
• työpaikkaselvitykset
• työterveyshuollon toimintasuunnitelma
• työterveyshuollon toiminnan raportti
• KELA:n korvaushakemus (jonka työsuojeluvaltuutettu hyväksyy allekirjoituksellaan)

- tilastotietoja, mm.

• sairauspoissaolotilastot
• tapaturma-, ammattitauti- ja työperäisten sairauksien tilastot
• väkivalta- ja uhkatilanteiden tilastot

- työkykyä ylläpitävään toimintaan ja muuhun työpaikan kehittämiseen liittyvät suunnitelmat ja seuranta
- työpaikalla tehtävien muutosten suunnitelmat, jotka vaikuttavat

• välittömästi työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen
• työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn, työn järjestelyyn ja mitoitukseen sekä niiden olennaisiin muutoksiin
• työntekijöille annettavan opetuksen, ohjauksen ja perehdyttämisen suunnitelmaan ja toteutumisen seurantaan

- työsuojelutoimikunnan toimintaan liittyvät asiakirjat
- tieto vuokratyön aloittamisesta työpaikalla
- pyynnöstä: tilaajavastuulain 6 § mukaisesti tieto vuokratyöstä tai alihankinnasta tehdystä sopimuksesta ja siihen liittyen tiedot: työvoiman määrä, yrityksen yksilöintitiedot, työkohde, työtehtävät, sopimuksen kesto ja sovellettava työehtosopimus tai keskeiset työehdot.