Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat

Työnantajalla on velvollisuus antaa säännöllisesti tietoja mm. työpaikan taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Sen lisäksi yhteistoiminnassa tulee käsitellä henkilöstöön vaikuttavat asiat kuten erilaiset suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet, työpaikan toiminnassa tapahtuvat muutokset sekä työvoiman vähentämisen suunnitelmat.

Eri sektorien lait ja sopimukset sisältävät hiukan eri sisältöjä ja sanamuotoja, vaikka lakien ja sopimusten tavoitteet ovat yhtenevät.

Työnantajan on annettava säännöllisesti tieto henkilöstön edustajille

 • työpaikan taloudellisesta tilanteesta
 • ulkopuolisen työvoiman käytöstä
 • osa- ja määräaikaisen työvoiman käytöstä tieto
  • pyynnöstä
  • neljännesvuosittain
  • kunta-alalla ja yksityisellä sektorilla.

Yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita ovat erilaiset suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet, kuten

 • henkilöstöstrategia ja palvelustrategia (kunta-ala)
 • työhönoton ja perehdyttämisen periaatteet
 • sähköpostin ja tietoverkon käytön periaatteet
 • ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevat periaatteet
 • työhyvinvointiin liittyvän toiminnan periaatteet (kunta-ala)
 • henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet
 • tasa-arvosuunnitelma
 • päihdeohjelma
 • kameravalvonnan, kulunvalvonnan, sähköpostin ja muun teknisin menetelmin toteutettavan valvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja menetelmät
 • työntekijöistä kerättävät tiedot
 • työsuojelun toimintaohjelma (valtiosektori)
 • sisäisen tiedottamisen periaatteet.

Yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita ovat myös työpaikan toiminnassa tapahtuvat muutokset, joilla on vaikutuksia henkilöstöön, kuten

 • työtehtävien, töiden, työnjaon, työtilojen tai työaikojen uudelleenjärjestelyt
 • yrityksen tai sen osan lopettaminen, yhtiöittäminen, kuntien palveluyhteistyö
 • toiminnan siirtäminen, laajentaminen tai supistaminen
 • kone- ja laitehankinnat
 • palvelutuotannon tai tuotevalikoiman tai muu vastaava muutos
 • ulkopuolisen työvoiman käyttö

Yhteistoimintaan kuuluvat myös

 • työvoiman vähentäminen
 • lomauttaminen ja
 • osa-aikaistaminen.